บริการ

การรับประกัน

1. เรายินดีรับประกันคุณภาพสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีในระยะเวลา 2 ปี
การรับประกัน บริษัทฯจะรับประกันความเสียหาย ของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิต และการแก้ไขปัญหาเบื่องต้นอย่างถูกวิธีเท่านั้น

2. บริษัทฯ รับประกันการเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ บริษัทฯสินค้าให้ตามอาการและปัญหาของเครื่อง

3. สินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพและอยู่ภายใต้การรับประกัน บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ด้วยชิ้นส่วนใหม่ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดย คิดหรือ/และไม่คิดค่าชิ้นส่วน หรือ/และไม่คิดค่าแรงงานในการซ่อม หรือ/และการเปลี่ยอะไหล่และทางบริษัทฯ จะถือว่าชิ้นส่วน แผงวงจรหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เปลี่ยนเป็นสมบัติของทางบริษัทฯ การรับประกันต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

4. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ ไฟฟ้ากระชาก การใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี ถูกความชื้น อยู่ในอุณหภูมิที่สูง-ต่ำจนเกินไป หรือความเสียหายที่เกิดจากไฟ จากธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือจากการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกันฉบับนี้ทั้งสิ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และค่าบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

5. การรับประกันนี้ไม่รวมถึง Software หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน และไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น คู่มือ CD Software, และส่วนประกอบอื่นๆ เช่นกระจกวางนิ้ว, หัวอ่าน, Polymer, สายเชื่อมต่อต่างๆ, Cover, กล่องบรรจุภัณฑ์, Batteries, ปุ่มกด, USB Flash Disk เป็นต้น

6. สินค้าใดก็ตามที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าแล้ว จะได้รับการคุ้มครองเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสินค้าเดิมหรือ 30 วันนับจากวันที่ซ่อม โดยถือระยะเวลาที่ยาวนานกว่าเป็นหลัก

Related posts