Feature

เงินเดือนออนไลน์ Payroll Online

เงินเดือนออนไลน์ (Payroll Online)
เพื่อลดความยุ่งอยากในการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่สามารถทำที่ใหนก็ได้

 

ดึงข้อมูลจากเครื่องสแกน

การดึงข้อมูลการสแกนนิ้วจากเครื่องบันทึกเวลาได้โดยตรง ไม่ต้องแปลงไฟล์ใดๆทั้งสิ้น

ระบบควนวน ขาด ลา มา สาย

โปรแกรมรองรับการคำนวนเวลา ขาดลามาสาย ของพนักงาน สามารถกำหนด รูปแบบการทำงานเป็นรายบุคคล หรือ สามารถตั้งกะการทำงานเป็นรายบุคคลได้

ระบบเงินเดือน

รองรับการ หักขาด ลา มาสาย และการบันทึกเงินเพิ่มเติมสำหรับการเบิกล่วงหน้าหรือ เงินเดินทางต่างจังหวัด ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆได้

ระบบการลาออนไลน์

พนักงานสามารถระบุ ขออนุมัติการลางาน ให้เจ้านายอนุมัติการลาแต่ละครั้งได้


สำหรับเจ้าหน้าที่

จัดการบริหารระบบ HR ของฝั่งผู้ดูแลข้อมูลพนักงานได้อย่างเต็มระบบ ทั้งเรื่องการจัดการตารางการทำงาน วันหยุดต่างๆของพนักงานเพื่อประสิทธิภาพและการทำงานที่ทันสมัยและสะดวกต่อนายจ้างและลูกจ้าง


สำหรับพนักงานพนักงานแต่ละคนสามารถ ตรวจสอบการ ขาด ลา มา สาย ได้เองและตรวจสอบเงินเดือนที่ได้รับ และยังมีระบบการขออนุมัติการลางานได้ด้วย

สลิปเงินเดือนสามารถออกสลิปเงินเดือนให้พนักงานได้เลย จะเป็นกระดาษ คาร์บอน หรือ ธรรมดาได้เลย

 >>>คลิกสมัครใช้งาน<<<

Related posts