เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ZKTeco K40

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น ZKTeco K40
เป็นเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือระบบ Stand alone ระบบ
Access Control (ควบคุมประตูได้) พร้อมทั้งยังสามารถเก็บ
ข้อมูลบันทึก เข้างาน ออกงาน ขาดลามาสายได้

Specification
คุณสมบัติ
รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ และเก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 100,000 รายการ
ใช้ได้ทั้ง นิ้วมือ รหัสผ่าน
มีระบบสารองไฟด้วยระบบ Battery
ติดผนังได้
หัวอ่านคริสตัลแข็งแรง ทนทาน
จอสี LCD เมนูและเสี ยงพูดเป็ นภาษาไทย
โปรแกรมภาษาไทยทางานคู่กับระบบ Windows ได้อย่างง่ายดาย
สามารถเชื่อมต่อเครื่ องผ่านระบบ Network (TCP/IP) USB Thumb Drive ได้อย่างง่ายดาย
สามารถเชื่อมต่อระบบออนไลน์ DYNDNS ด้วยระบบโปรแกรม E-Log Attendance

Management
การนำไปใช้งาน
สแกนเข้างานออกงาน
เหมาะสาหรับบริ ษัทขนาดเล็ก -ปลานกลาง
ใชควบคุมประตูได้ทุกชนิด จึงสามารถนาไปใช้ได้ทั้ง บ้าน สานักงาน หอพัก ห้องเซฟเวอร์
หรือห้องต่างที่ต้องการควบคุมการเข้าออก
สาหรับช่างผู้ชานาญติดตตั้งเท่านั้น

แถมฟรี!!! โปรแกรมคานวนเวลาทางาน Time Attendance Management
(ผู้ผลิตเจ้าเดียวในประเทศไทย)
หมายเหตุ : ชุดควบคุมประตูเป็ นอุปกรณ์ เสริ ม

Related posts