เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนนิ้วมือ CI809U + Wiegand

พร้อมอุปกรณ์ ควบคุมประตู

แถมฟรี !!!
โปรแกรมคานวนเวลาทางาน e-log Attendance Management
(ผู้ผลิตเจ้าเดียวในประเทศไทย)

Specification
หน้าจอ 2.4″ TFT Graphic Interface
ความละเอียด 320*240
รอบรับ 1,000 ลายนิ้วมือ 100,000 หน่วยความจา
รอบรับ Fingerprint / Id Card / Password

TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output),U disk donwload
ID CARD
Mifare Card (Option)
ชุดควบคุมประตู HIP CMI809U ประกอบด้วยสิ นค้าต่างๆ ดังต่อไปนี้ พิเศษติดตั้งพร้อมสอนการใช้งาน ฟรี !
1. เครื่ องสแกนลายนิ้วมือ CMI809U จานวน 1 เครื่ อง
2. Power supply 12v 2a จานวน 1 เครื่ อง
3. Battery 7ah จานวน 1 ลูก
4. กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic 600p จานวน 1 ชุด
5. LZ สาหรับยึดกลอนแม่เหล็ก จานวน 1 ชุด
6. Exit switch จานวน 1 ชิ้น
การทางานของ Wiegand Controller Access Control
– ระบบ Standalone และ Real time มีให้ เลือกแบบ 1,2,4 ประตู และสามารถนามาเชื่ อมต่ อกันเพื่อรองรับการติดตั้ ง
หลายประตู
– ใช้ ร่ วมกับบัตรได้ 20,000 ใบ บันทึกการเข้ า-ออกและเหตุการณ์ ต่ างๆ ได้ 100,000 รายการ
– สามารถควบคุมการทางานของประตูได้จาก Software โดยสามารถควบคุมทุกการทางานจากระบบคอมพิวเตอร์
ได้
– มีระบบ Monitor ดูสถานะการ เปิ ด-ปิ ดประตู
– มีระบบควบคุมการออกประตู โดยประตูจะเปิ ดให้ ออกได้ เฉพาะผู้ ที่ทาบบัตรก่ อนเข้ าเท่ านั้ น (Anti Passback)
– สามารถกาหนดจานวนบัตรผ่าน เพื่อให้ ประตูเปิ ดในแต่ ละครั้ งได้
– กาหนด Time Zone ได้ 255 Time Zone สามารถกาหนดช่ วงเวลาได้อีก 3 ช่ วงเวลา
– กาหนดสิทธิ์การเข้ า – ออก กาหนดวันเริ่มต้ นการใช้ งาน และวันสิ้นสุ ดการใช้ งานของบัตรได้
– สามารถใช้ งานกับ Proximity Reader, MI fare Reader หรื อเครื่ องควบคุมแบบ Fingerprint ได้
– สามารถดึงข้ อมูลการ เข้ า – ออกประตู เพื่อสรุ ปเป็ นรายงานได้
– สามารถตั้งค่า Free Lock อัตโนมัติได้

Related posts