Products ควบคุมประตูเข้าออก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ZKTECO F21

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและควบคุมประตู  ZKTECO F21
พร้อมกล้องถ่ายรูป

คุณสมบัติ
1.รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 5,000 ใบ
2. เก็บข้อมูลได้ 100,000 รายการ
3.จอสี แสดงรูปพนักงาน
4..หัวอ่านลายนิ้วมือแบบ Silk ID Sensor ทนทานต่อการใช้งานและรอยขีดข่วน
5.สามารถบันทึกรูปถ่าย
USER PHOTO 3,000 รูป ATT PHOTO 6,500 รูป BACKLIST PHOTO 500 รูป
6. ดึงข้อมูล ผ่าน สาย LAN,USB Disk,RS232,RS 485
7.หน้าจอสีขนาด 2.4 นิ้ว
8.ถ่ายรูปทุกครั้งเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือ
9.มาพร้อมกับกล้องถ่ายรูป
10.สามารถใช้เชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมประตู ได้อีกด้วย

Related posts