Products เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนนิ้วมือ CI806U

Power Suply 2amp(หม้อแปลง) แบตเตอรี่ ชุดเมเนติกล็อก 600 ปอนด์  ปุ่มกดออกจากด้านใน

– รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ

– เก็บบันทึกการเข้าออกได้ 100,000 รายการ

– รองรับ id card

– เชื่อมต่อผ่านระบบแลนด์, usb flash drive

– เมนูภาษาไทย /English

– มีเสียงตอบรับภาษาไทย

– สามารถตั้งเวลาในการเปิด ปิดประตูได้ (ด้วยการเชื่อมต่อกับโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์)

ชุดควบคุมประตู HIP Ci806u ประกอบด้วยสินค้าต่างๆ ดังต่อไปนี้ พิเศษติดตั้งพร้อมสอนการใช้งาน ฟรี!

1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci806u จำนวน 1 เครื่อง

2. power supply 12v 2a จำนวน 1 เครื่อง

3. battery 7ah จำนวน 1 ลูก

4. กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า magnetic 600p จำนวน 1 ชุด

5. LZ สำหรับยึดกลอนแม่เหล็ก จำนวน 1 ชุด

6. exit switch จำนวน 1 ชิ้น

 

Related posts